Tài nguyên

 

Trang chủ

URLs                                                                                                  

SIB Bioinformatics Resources Portal

National Center for Biotechnology Information

European Molecular Biology Laboratory

BRENDA The Comprehensive Enzyme Information System

Thompson ISI or ISI Web of Knowledge

SJC SCImago Journal and Country Rank

Biology Journal Impact Factor List

Online Molecular Biology Tools

HVBIOTEK The Online Biological Resources

Wikipedia

Science Daily

Scientific Journal Finder  

Free Medical Journals

Cold Spring Harbor Protocols

BioInformationWeb

PDF Publications

 

HUEBiotech

 

 

 

 

Trước

 

 

 

 

Giảng viên   

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Công trình khoa học

Sản phẩm

Thư viện

Nhóm nghiên cứu

Hoạt động

Thông báo

 

 

 

 

 

 

 

 1999 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ  sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com