Thông tin cá nhân

Họ và tên

HOÀNG DƯƠNG THU HƯƠNG

Chức danh

Giảng viên

Năm sinh

1990

Chuyên môn

Công nghệ sinh học 

2013

Kỹ sư, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế

2013

Học viên cao học

   
   

Liên hệ

E-mail: thuhuongcnk32@gmail.com

Phone: 054-3826135 / 0985000311

Hướng nghiên cứu

- Vi sinh vật học môi trường

 

Giảng viên

Nhóm nghiên cứu

 

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com