Thông tin cá nhân

Họ và tên

LÊ VĂN TƯỜNG HUÂN

Chức danh

Giảng viên chính

 

Đang cập nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ

 

Hướng nghiên cứu

 

 

Chủ nhiệm đề tài

 

Công trình

 

 

 

 

 

 

Giảng viên

Nhóm nghiên cứu

 

(C) 2014 Bộ môn Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế  

77 Nguyễn Huệ, Huế. Tel: 054-6505051, Fax: 054-3824901, Email: biotech.hue@gmail.com